شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید:
 
اطلاعيه

کاربر گرامی : شرايط خريد نقدي بليط و دريافت هزينه ها جهت همكاران ساكن: 1- خريد نقدي بليط صرفاً براي افراد تحت تكفل بر اساس سيستم جامع وزرات نفت امكان پذير ميباشد.2- همكاران مي بايست مطابق روال سابق در سيستم رزرواسيون نسبت به رزرو پرواز مربوطه در مسيرهاي مورد نظر اقدام نمايند در صورتيكه پرواز رزرو شده بدليل محدوديت ظرفيت تا 72 ساعت قبل از پرواز تاييد نگرديده راساً مي توانند در همان مسيرها نسبت به خريد بليط اقدام نمايند . 3- در صورتيكه امكان تامين بليط نقدي از عسلويه به مسيرهاي قيد شده در سيستم رزرواسيون فراهم نگرديد همكاران مي توانند از مسيرهاي همجوار بوشهر ، شيراز يا هرمزگان نسبت به تهيه بليط اقدام نمايند .4- براي بازپرداخت هزينه ها پس از بررسي و احراز اصالت اسناد از سوي منابع انساني پالايشگاهها ، جهت تطبيق با سهميه هاي مربوطه به خدمات مسافرت ستاد ارسال و متعاقباً پس از انجام فرايند، اسناد براي پرداخت هزينه مربوطه به حساب كاركنان ، به پالايشگاه مربوطه ارجاع خواهد شد.5- امكان بازپرداخت هزينه بليط بدون ارائه رسيد وجه بليط ، رزرو قبلي در سيستم رزرواسيون يا مازاد بر سهميه هاي مصوب ، مقدور نخواهد بود .

RMR XMethod